Szkolenie Nauczycielskie Terapii Poznawczej Opartej na Uważności (MBCT-PL)

Zapewnia specjalistom z różnych środowisk zawodowych wyjątkową okazję do uzyskania pogłębionej wiedzy i umiejętności w dziedzinie Terapii Poznawczej Opartej na Uważności (MBCT). Naszym celem jest wspieranie społeczności osób praktykujących uważność poprzez przekazanie im wiedzy o tym, jak uczyć uważności i prowadzić wysokiej jakości treningi MBCT. Pragniemy także przyczynić się do rozwoju i rozpowszechnienia tego innowacyjnego podejścia opartego na rozwijaniu uważności dla poprawy zdrowia psycho-fizycznego.

 

Szkolenie jest organizowane przez Fundację Rozwoju Mindfulness we współpracy z Oksfordzkim Centrum Uważności (Oxford Mindfulness Centre, OMC) przy Wydziale Psychiatrii Uniwersytetu w Oksfordzie, UK.

Pomyślne ukończenie szkolenia zakończy się otrzymaniem certyfikatu nauczyciela (terapeuty) MBCT wydanego przez Oxford Mindfulness Centre oraz Fundację Rozwoju Mindfulness.

Od prawie 20 lat Uniwersytet Oksfordzki jest uznawany na całym świecie jako centrum rozwijania badań nad zastosowaniem terapii poznawczej (Cognitive Therapy, CT), określanej również jako terapia poznawczo-behawioralna (CBT). Uczelnia może się poszczycić dużą grupą ekspertów z dziedziny CBT i niezachwianą reputacją w organizowaniu wysokiej jakości kursów, badań naukowych oraz nadzoru klinicznego. MBCT została opracowana przez grupę klinicystów z Oksfordu (M, Williams; J. Teasdale) i Kanady (Z. Segal) dwie dekady temu na bazie opracowanego przez Jona Kabata-Zinna Programu Redukcji Stresu Opartego na Uważności (MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction) oraz elementów terapii poznawczo-behawioralnej depresji. Coraz więcej oksfordzkich klinicystów i badaczy specjalizuje się w Terapii Poznawczej Opartej na Uważności, jak również opracowuje i przeprowadza kursy szkoleniowe. Program szkolenia nauczycielskiego MBCT został zapoczątkowany przez profesora Marka Williamsa, jednego z twórców MBCT, a w zespole szkolącym są obecnie między innymi Willem Kuyken - dyrektor OMC, Christina Surawy oraz inni nauczyciele z Oxford Mindfulness Centre.

Podstawy szkolenia

MBCT została opracowana przez Zindela Segala, Johna Teasdale’a oraz Marka Williams’a jako ujęta w protokół grupowa forma interwencji terapeutycznej służąca profilaktyce nawrotów depresji (Segal, Williams & Teasdale, 2002), obecnie wszakże ma dużo szersze zastosowania, nie tylko w obszarze zdrowia, lecz również w edukacji i innych dziedzinach, w których rozwijanie uważności przynosi istotne korzyści. MBCT łączy elementy terapii poznawczej z intensywną praktyką medytacyjną i ma na celu umożliwienie uczestnikom przyjęcia innego spojrzenia na ból i cierpienie związane z depresją i innymi problemami emocjonalnymi, jak również osiągnięcie dobrostanu i lepszego funkcjonowania. Randomizowane badania kliniczne udowodniły skuteczność tego programu w zapobieganiu nawrotom u osób, które doświadczyły powtarzających się epizodów depresji, a w związku z tym MBCT jest zalecane w wytycznych Narodowego Instytutu Doskonałości Klinicznej (National Institute of Clinical Excellence, NICE) jako skuteczny rodzaj interwencji zapobiegający nawrotom tego coraz powszechniejszego problemu.

Ponieważ jego główne zasady są transdiagnostyczne, MBCT daję nadzieję na pomoc w szerokim zakresie problemów zdrowia psychicznego i psychofizycznego. Wstępne wyniki badań pokazują, że metody oparte na uważności, a w szczególności MBCT pomagają osobom z tak odmiennymi problemami jak uogólnione zaburzenie lękowe, depresja, chroniczna depresja, niepokój, chroniczny ból, choroby nowotworowe, niepokój o zdrowie, syndrom chronicznego zmęczenia, stres i choroba afektywna dwubiegunowa.

MBCT wzbudza duże zainteresowanie na całym świecie. Jednak możliwości poszerzenia wiedzy oraz zdobycie umiejętności niezbędnych do stania się nauczycielem tej metody są w Polsce bardzo ograniczone. Szkolenie oksfordzkie wprowadzane w Polsce po raz pierwszy w styczniu 2019 roku przez Fundację Rozwoju Mindfulness ma na celu zaspokojenie tej potrzeby. Daje ono możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności dotyczącej MBCT i ma na celu stworzenie zespołu nauczycieli i terapeutów posiadających wiedzę i umiejętności niezbędne, aby skutecznie uczyć, rozwijać i rozpowszechniać MBCT.

Szczegóły programu szkoleniowego

Szkolenie nauczycielskie MBCT jest prowadzone przez okres około dwóch lat. Zajęcia odbywają się formie 2-4-dniowych zjazdów (w Warszawie i/lub w Gdańsku lub ich okolicach) oraz wyjazdowych odosobnień. Oprócz zajęć uczestnicy kursu będą zobowiązani poświęcić ok. 6-7 godzin tygodniowo na samodzielną naukę i praktykę uważności, która jest kluczowa dla programu MBCT. Po zakończeniu szkolenia i spełnieniu warunków zaliczeniowych (2 przeprowadzone samodzielnie i poddane superwizji treningi MBCT wraz z pozytywną oceną kompetencji) uczestnikom zostaje przyznany certyfikat nauczyciela (terapeuty) wydany przez Oxford Mindfulness Centre wraz z Fundacją Rozwoju Mindfulness.

Zawartość merytoryczna szkolenia

Program szkolenia nauczycielskiego MBCT (w skrócie MBCT-PL) w Polsce oferuje dwie ścieżki (MBCT-PL 1 i MBCT-PL 2) do uzyskania certyfikatu w zależności od stopnia zaawansowania osoby w praktyce i wiedzy dotyczącej uważności.

Ścieżka dla zaawansowanych (MBCT-PL 2) ma charakter skrócony i jest otwarta dla osób będących absolwentami studiów podyplomowych pt.: „Uważność i współczucie, fundamenty, badania i psychoterapia” na Uniwersytecie SWPS lub osób posiadających ukończone szkolenie nauczycielskie w interwencji opartej na uważności oraz spełniających Kryteria Kwalifikacyjne. Zawiera łącznie 21 dni szkolenia, całość zmieści się w okresie 1-1,5 roku.  

Ścieżka tzw. regularna (MBCT-PL 1) jest poszerzona o około 1/3 w stosunku do zaawansowanej i dotyczy wszystkich chętnych spełniających Kryteria Kwalifikacyjne. Zawiera łącznie 32 dni szkoleniowe w okresie 2-2,5 roku.

Obie ścieżki zwizualizowane i opisane są na diagramach poniżej.

Grafika.png

Szkolenie nauczycielskie MBCT-PL składa się z modułów. Zawiera teoretyczne podstawy MBCT, w tym istotne elementy terapii poznawczej (CT), a także pewną wiedzę z zakresu psychologii i filozofii buddyjskiej oraz dużo praktycznych ćwiczeń. Program nauczycielski MBCT prowadzony w Polsce zawiera również dodatkowe moduły dotyczące podstaw psychologicznych i neuronaukowych uważności oraz nurtów terapeutycznych, w których uważność i współczucie mają kluczowe znaczenie (MBCT-PL 1, ścieżka regularna). Szkolenie nauczycielskie daje uczestnikom możliwość rozwijania praktycznych umiejętności, dzięki którym będą mogli posiąść realne i uwewnętrznione kompetencje umożliwiające prowadzenie kursów MBCT. Ich zdobycie wszakże jest pochodną przede wszystkim własnego zaangażowania uczestników w praktykowanie i rozwijanie uważności. Stanowi to kluczową bazę do samodzielnego prowadzenia kursów (analog wymogu przejścia przez terapię własną w procesie kształcenia psychoterapeutów).

cztery główne obszary tematyczne SZKOLENIA

 1. Teoria, w tym stosowna wiedza poznawcza (np. uwaga, pamięć, osąd, metapoznanie, funkcje wykonawcze); teoria kliniczna (np. teorie dotyczące rozwoju i podtrzymywania zaburzeń emocjonalnych, w tym zwłaszcza depresji; założenia leżące u podstaw MBCT; elementy psychologii i filozofii buddyjskiej (kontemplatywnych podstaw MBCT).

 2. Badania naukowe związane z ciągłym rozwojem wiedzy na temat mechanizmów uważności i MBCT.

 3. Zastosowania kliniczne MBCT w wielu obszarach problemowych, na przykład w depresji, leczeniu bólu, psychozie i w pracy z młodymi ludźmi.

 4. Praktyka obejmująca rozwój osobistego doświadczenia medytacji uważności, zdolność powiązania tego doświadczenia z teorią i badaniami oraz nabycie umiejętności potrzebnych do instruowania uczestników / klientów w zakresie MBCT, korzystając z odpowiedniej teorii, badań i literatury naukowej.

Założenia Szkolenia Nauczycielskiego MBCT-PL

 • Zapewnienie specjalistom z różnych środowisk zawodowych, a zwłaszcza  wykwalifikowanym klinicystom zrozumienie teorii i badań oraz nabycie praktycznych umiejętności i doświadczenia w zakresie MBCT po to, aby mogli je stosować w sposób kompetentny i skuteczny w odpowiednich dla swojego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych środowiskach (grupach), w szczególności medycznym (klinicznym) i edukacyjnym.

 • Stworzenie silnego środowiska nauczycieli i terapeutów MBCT, aby upowszechnić tę metodę i jej spójność w Polsce.

 • Wykształcenie specjalistów przeszkolonych do rozpowszechniania tej metody oraz zdolnych do tego, aby w sposób kreatywny przyczyniać się do dalszego rozwoju tej dziedziny.

Cele szkolenia

Szkolenie ma umożliwić uczestnikom:

 • Uzyskanie dogłębnej wiedzy, zrozumienia i krytycznej oceny teorii, badań empirycznych i literatury klinicznej dotyczącej MBCT, a także zaobserwowanie w jaki sposób teoria, badania i obserwacja kliniczna wzajemnie się wzbogacają.

 • Twórcze przyczynienie się do zrozumienia procesów psychologicznych leżących u podłoża MBCT i zastosowanie tej metody w pracy z grupami klientów.

 • Rozwijanie i pogłębianie osobistej praktyki uważności oraz zdolności do refleksji nad praktyką w świetle teorii, badań i wiedzy klinicznej.

 • Rozwijanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do stworzenia i przeprowadzenia kompetentnego programu MBCT z konkretną grupą klientów, w tym stworzenie odpowiednich materiałów edukacyjnych, ocena wpływu programu i krytyczna refleksja na temat jego formy i rezultatów w odniesieniu do teorii, badań i literatury.

Metody szkolenia

Szkolenie jest w większości oparte na interakcji i doświadczaniu. Każdy blok dydaktyczny (moduł) obejmuje szereg tematów wyodrębnionych z czterech głównych obszarów wymienionych powyżej, łącząc osobistą praktykę, teorię / badania i zastosowania kliniczne.

Pierwsza część szkolenia ma na celu pogłębienie wiedzy na temat teorii i badań oraz wykorzystanie ich jako podstawy do rozwijania własnej praktyki medytacyjnej. W ramach modułów omawiane będą:

 • Opracowanie samodzielnej praktyki medytacji uważności poprzez bezpośrednie doświadczenie 8-tygodniowego programu MBCT. Sprzyja to refleksji i wymaga regularnej praktyki medytacyjnej między zjazdami.

 • Zagadnienia naukowe i kliniczne.

 • Buddyjskie korzenie MBCT; medytacja uważności w praktyce.

 • Rozpoczęcie nauczania MBCT.

W ramach szkolenia jest również kilkudniowe wyjazdowe odosobnienie skupiające się na praktyce medytacji uważności i jej znaczeniu dla MBCT. Jest to okazja do intensywnego pogłębienia osobistej praktyki i przećwiczenia elementów nauczania MBCT oraz do otrzymania feedbacku od innych uczestników czy instruktorów.

Druga część szkolenia obejmuje teorię i praktykę MBCT stosowanej wśród różnych grup klientów,wyposażając tym samym uczestników w wiedzę i umiejętności, których potrzebują, aby stać się kompetentnymi trenerami/nauczycielami MBCT. Finalizacją szkolenia będzie przeprowadzenie przez kursantów własnych programów/ kursów MBCT, które będą superwizowane i które będą stanowić podstawą oceny kompetencji końcowych uczestników.

W ramach drugiej części uczestnicy szkolenia zostaną zatem przygotowani do stworzenia i przeprowadzenia kursu MBCT dla odpowiedniej dla siebie grupy klientów we własnym miejscu zamieszkania/pracy, przy współpracy opiekunów szkolenia.

Kadra prowadząca szkolenie

Christina Surawy - psycholog i psychoterapeutka w Oxford Mindfulness Centre od 2008, terapeutka poznawcza akredytowana w British Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies - BABCP, wieloletnia trenerka programów szkoleniowych MBCT w OMC i w ośrodkach afiliowanych przez OMC, superwizorka i mentorka terapeutów MBCT, doświadczony praktyk i badaczka uważności.

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli z OMC będą tłumaczone na język polski.

Polski zespół szkoleniowy: dr Marcin Fabjański, dr hab. Paweł Holas, dr Tomasz Jankowski, Ewa Kaian Kochanowska, Stanisław Malicki, dr hab. Piotr Suffczyński, Jolanta Berezowska